Koninklijke Vereniging van de Oprustgestelde Officieren

Hartelijk welkom op de website van de Koninklijke Vereniging van de Oprustgestelde Officieren (KVOO - SROR).

Onze vereniging biedt alle gepensioneerde officieren van de Belgische krijgsmacht en de voormalige Rijkswacht, de aalmoezeniers, lekenconsulenten en magistraten van het gewezen militair gerecht, hun partners en sympathisanten een forum aan waar de waarden die we delen verder kunnen gekoesterd worden en waar de vriendschapsbanden die we doorheen onze loopbaan opgebouwd hebben, verder kunnen beleefd en uitgebouwd worden.

Onze vereniging telt daarvoor talrijke regionale kringen.

Deze regionale kringen vormen de kern van de werking van de KVOO. Zij reiken hun leden, in een gemoedelijke sfeer, een ruim aanbod van activiteiten aan, aangepast aan wat er in de regio gebeurt en aan de belangstelling van de lokale leden. Via talrijke culturele manifestaties, wandelingen, toeristische bezoeken, culinaire ontmoetingen, een bowlingavond, deelneming aan vaderlandslievende plechtigheden, een interessante conferentie, af en toe een georganiseerde reis, en zoveel meer bieden deze regionale afdelingen een waaier aan activiteiten om onze doelstellingen te realiseren en te beantwoorden aan de verzuchtingen van de leden.
De intense kameraadschappelijke banden tussen de leden van de regionale kringen bevorderen de wederzijdse steun die ook zo eigen is aan ons vroeger professioneel milieu.

De rol van het overkoepelende nationaal bestuur van de KVOO, waarover U op deze website meer verneemt, is beperkt tot organisaties, steun of tussenkomsten die het regionale kader overschrijden. Het waakt o.a. over de regelmatige organisatie van nationale evenementen, meestal in handen genomen door een regionale afdeling, en behartigt, waar nodig, C in samenspraak met alle afdelingen - de belangen van de leden bij federale en regionale instanties.

We hopen dat U, in deze website, antwoorden vindt op al uw vragen en drukken de wens uit om
U spoedig te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten.

Hartelijke groet en tot weldra !

Generaal b.d. Jef Van den put
Erehoofd van het Militair Huis van Z.M. de Koning
Erevoorzitter

De KVOO dankt haar ontstaan als enige vereniging aan het affiliatie-akkoord tussen:

 

- De “Koninklijke Vereniging van Gepensioneerde Officieren en Oud-officieren van het Actief Kader” gesticht in 1857, VZW sedert 15 maart 1927.

- De “Koninklijke en Vaderlandsminnende Vereniging van Oprustgestelde Officieren VZW” (KVVOO), gesticht in 1887, die sedert 01 januari 2000
 “Koninklijke en Vaderlandslievende Vereniging der Oprustgestelde Officieren VZW” (KVVOO) wordt genoemd.

- De “Vereniging der Gepensioneerde Officieren der beide Vlaanderen VZW”, gesticht op 16 november 1922, die sedert 1 oktober 1986 de naam
 “Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren  Oost-Vlaanderen VZW” (KVOO Oost-Vlaanderen) draagt.

 

Voorzitter

Jean-Luc ROLLAND

Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester

Willy COSIJN

Jean-Louis MEHREN

René BEYENS

IB redactor Webmaster - Database manager

Michel LEENAERS

Jean-Luc KUSTERMANS

 

Status ROI AVG AnnRIO

Voor de bijlagen van de RIO te dowloaden, >> hier <<

 

 

2023
Voor de leden van de Kringen:
De leden betalen het lidgeld op de rekening van hun Kring
EN
door hun Kring bepaald !
Voor de leden van de Nationale Kring:

Ze betalen hun lidgeld op de rekening;

BE33 2100 9457 4446

Ze kunnen hun bijdrage verhogen door een donatie aan de Vereniging.


VOOR ALLE LEDEN

22,00 EUR

De hoedanigheid van effectief en geassocieerd lid is verworven voor onbeperkte duur
vanaf de inschrijving in het ledenregister van de hoofdkring van aansluiting (HKA) en
eindigt door vrijwillig ontslag, ter kennis gebracht aan het BO van deze kring,
bij overlijden, door uitsluiting van het lid uit de Vereniging of nog door de ontbinding van de HKA.
In dit laatste geval hebben de leden voorrang om zich bij een andere kring in te schrijven.